Khỏa sát seminar Hành Trang Hướng Nghiệp


Đây là khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của buổi seminar Hành Trang Hướng Nghiệp cho SV vào chiều ngày 12/9.


Có 7 câu hỏi trong khảo sát này.